Vedtægter for Nordals Gymnastikforening

Navn

§1. Foreningens navn er Nordals Gymnastikforening, stiftet den 14.-6. 1995, efter sammenlægning af Havnbjerg Idrætsforenings Gymnastikafdeling og Nordborg Gymnastikforening. Foreningen har hjemsted i Sønderborg Kommune.

Formål

§2. Foreningens formål er at samle gymnaster fra Havnbjerg og Nordborg til gymnastik, samt vedligeholde og udbygge kammeratskabet mellem medlemmerne. Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik & Idrætsforeninger (DGI), Sønderjylland.

Medlemmer

§3.1 Som aktive medlemmer kan optages enhver, der interesserer sig for gymnastik, og som ønsker at deltage aktivt på et af foreningens hold.

§3.2 Som passive medlemmer kan optages enhver, der vedkender sig foreningens vedtægter.

§3.3 Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der findes grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke udelukkelsen på førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen

§4.1 Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.

§4.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. 3 er på valg i lige år og 3 er på valg i ulige år.

Afstemningen foretages skriftligt, såfremt der er flere kandidater end bestyrelsesposter.

§4.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen. I konsitueringen vælges formand, kasserer og næstformand.

§4.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig såfremt mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede.

Der føres referat ved hvert møde, disse gemmes i folderen under bestyrelsesfolderen.

 

Tegning og økonomi

§5.1 Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Dog ved køb og salg af fast ejendom samt ved lånoptagelse af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§5.2 Intet medlem hæfter personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser. For disse hæfter alene foreningen med dens formue.

§5.3 Medlemmerne har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentet, og har heller ikke noget krav på foreningens formue eller aktiver.

§5.4 Kassereren har på bestyrelsens vegne det daglige ansvar for foreningens penge og øvrige aktiver, og har pligt til at forvalte disse efter generalforsamlingens og bestyrelsens anvisninger.

§5.5 Bestyrelsen fastsætter selv kontingent.

§5.6 Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.  

Generalforsamling

§6.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som holdes en gang årligt inden udgangen af april. Indkaldelsen foretages via klubbens hjemmeside samt e-mail til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel.

§6.2 For at et forslag kan optages på dagsordenen, skal det være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§6.3 Alle medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret og er valgbare til alle poster i bestyrelsen.

§6.3. stk.1 Medlemmer under 16 år har stemmeret ved en af deres forældre eller en værge, disse er samtidig valgbare til alle poster i bestyrelsen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

§6.4 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen). 

Udelukkelse af et medlem samt vedtægtsændringer kan dog kun finde sted, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. 

§6.5 Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af bilagskontrolleret regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg til bestyrelse og suppleant

6. Valg af mindst 1 bilagskontrollører

7. Eventuelt

 

§6.6 Suppleant og bilagskontrollører vælges for 1 år ad gangen.

§6.7 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/10 af medlemmerne skriftligt stiller begrundet krav herom til bestyrelsen. Indkaldelsen foretages via klubbens hjemmeside samt e-mail til alle medlemmer med mindst 14 dags varsel.

Opløsning

§7.1 Til foreningens opløsning kræves et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger. I tilfælde af opløsning overføres evt. formue og aktiver til Idrætsfonden for Nordals til gavn for almene formål indenfor Idræts- og Ungdomsforeninger på Nordals.

§7.2 Bestyrelsen kan ikke træde tilbage før afviklingen af formue og aktiver er effektueret.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vedtaget på generalforsamlingen den 14. juni 1995.

Administrative ændringer den 30. marts 2009

- Nordborg kommune ændret til Sønderborg kommune

- Bestyrelsens sammensætning 1995 til 1997 fjernet

- Vedr. foreningens opløsning er Siuna ændret til Idrætsfonden for Nordals.

Vedtægtsændring den 

-  Ordinær generalforsamling den 2. april 2013

§4.1   Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. 

Ændres til: §4.1 Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.

 

§4.2   Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. 3 er på valg i lige år og 3 er på valg i ulige år. 

Ændres til: §4.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år ad gangen. 3 er på valg i lige år og 3 er på valg i ulige år.   

 

§4.4   Bestyrelsen er beslutningsdygtig såfremt mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. 

Ændres til: §4.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig såfremt over halvdelen af bestyrelsesmedlemmer stemmer 

 

§5.1   Ved aktiviteter, der direkte udspringer af foreningens formål, tegnes foreningen af formanden. I principielle spørgsmål dog af den samlede bestyrelse.

Ændres til: §5.1 Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmerne, hvoraf den ene skal være formand. Dog ved køb og salg af fast ejendom samt ved lånoptagelse af den samlede bestyrelse. 

 

§ 5.6. Senest 15. februar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne for påtegning. Fjernes

 

§6.3   Alle medlemmer, der er fyldt 10 år, har stemmeret. 

Valgbar er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 14 år.

Ændres til: §6.3    

Alle medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret og er valgbare til alle poster i bestyrelsen.

 

Tilføjes: §6.3 stk. 1  

Medlemmer under 16 år har dog kun stemmeret ved en af deres forældre eller en værge, disse er samtidig valgbare til alle poster i bestyrelsen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde

  

§6.5   Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden:

       1.   Valg af dirigent

       2.   Bestyrelsens beretning 

       3.   Fremlæggelse af revideret regnskab 

       4.   Fremlæggelse af budget til efterretning.   

       4.   Ændres til: Fremlæggelse af budget til orientering

  

Vedtægtsændring d. 24. marts 2014

-  §6.5 punkt 4 budget fjernes.

 

Vedtægtsændring d. 25. marts 2015

- §4.4. notits. Der føres beslutningsprotokol til hvert bestyrelsesmøde og denne underskrives hver gang.

 Erstattes med: Alle referater fra bestyrelsesmøder, trænermøder og generalforsamlinger skal ikke længere underskrives men i stedet skal de placeres på klubbens hjemmeside, under folderne bestyrelse, træner og generalforsamling.

 

Vedtægtsændring d. 15.3.2016

-§6.1 og § 6.7 Indkaldelse foretages i dags- eller ugepressen med mindst 14 dags varsel.

Ændres til: Indkaldelse foretages via klubbens hjemmeside samt e-mail til alle medlemmer med mindst 14 dags varsel.

 

Vedtægtsændring d. 21.3.18

§6.5. stk. 3 Fremlæggelse af revideret regnskab ændres til Fremlæggelse af bilagskontrolleret regnskab.

§6.5. stk. 6 Valg af 2 revisorer ændret til Valg af 2 bilagskontrollører.

§6.6 Suppleant og revisorer vælges for 1 år ad gangen ændres til Suppleant og bilagskontrollører vælges for 1 år ad gangen.

 

Vedtægtsændring ved ordinær genralforamling d. 19-03-23

§4.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år ad gangen. 3 er på valg i lige år og 3 er på valg i ulige år. 

Ændres til: §4.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. 3 er på valg i lige år og 3 er på valg i ulige år. 

§6.5. stk. 6 Valg af 2 revisorer ændret til Valg af 2 bilagskontrollører.

Ændres til: §6.5. stk. 6  Valg af mindst 1 bilagskontrollør.

§4.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Ændres til: §4.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen. I konsitueringen vælges formand, kasserer og næstformand.